CITU
(CENTER FOR ISLAMIC THOUGHT AND UNDERSTANDING)
Universiti Teknologi MARA - Kota Kinabalu
IPK211  *  IPK212  *  IEP200  *  

IPK211/IEP200
 

BAB 3  -  KONSEP PEMILIKAN DALAM ISLAM
 
   
   

KANDUNGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
 
Pengenalan
Definisi pemilikan
Pengiktirafan Islam ke atas hak milik
Ciri-ciri hak milik
Pembahagian pemilikan
Jenis-jenis hak milik
Bagaimana memperolehi hak milik
Bagaimana membelanja hak milik
Kesimpulan
 

1.

PENGENALAN
  Islam mengiktiraf hak pemilikan termasuk pemilikan peribadi, pemilikan umum atau pemilikan negara. Adalah menjadi kesalahan untuk menceroboh hak pemilikan orang lain. Tidak seperti dalam kapitalis atau sosialis mereka hanya mementingkan diri sendiri sahaja.

Kenapa Islam memberikan hak dan mengiktiraf pemilikan?

Kerana ia bertepatan dengan naluri dan jiwa manusia yang inginkan kekayaan. Jadi hak pemilikan adalah sebagai motivasi untuk mereka terus bekerja untuk mengumpul sebanyak mungkin harta.
 

2.

DEFINISI PEMILIKAN
 

Al-Milkiyah berasal dari al-Malk, al-Mulk dan al-Milk. Bermaksud:

“ memliki sesuatu dan mampu bertindak ke atasnya sebebasnya”.

Dari segi istilah:
“Sesuatu pengkhususan yang ditetapkan oleh syarak yang menghalang orang lain, dan membenarkan pemilik khusus itu bertindak terhadap hak miliknya sebebasnya, kecuali jika ada penghalang.”

“ Seseorang yang telah menguasai sesuatu harta dan dapat memanfaatkan harta tersebut mengikut hukum syarak “  

Kesannya:  

1.                  Boleh memanfaatkan  
2.                  Boleh menjual atau membelanja  
3.                  Tiada halangan dari syarak.  
4.                  Memiliki kebebasan untuk bertindak ke atas harta  
5.                  Menguji sejauhmana manusia amanah terhadap apa yang dimiliki  
 


3.

PENGIKTIRAFAN ISLAM KE ATAS HAK MILIK
 

Apakah semua harta boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja?

Pada asasnya semua harta boleh dimiliki walaubagaimanapun jika ada halangan, maka harta itu tidak boleh menjadi hak individu iaitu harta yang tertakluk kepada kepentingan orang ramai, kecuali jika sifatnya telah luput. Contohnya jalanraya, sungai, laut dan sekolah, hospital dan lain-lain.
 


4.

CIRI-CIRI HAK MILIK
 

                1.   Pemilikan adalah pengkhususan atau hubungan istimewa antara manusia dengan apa yang dimilikinya

2.  Asas pengkhususan ini ialah kebenaran memanfaatkan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu
     terhadap harta yang dimilikinya

3.   Pemanfaatan itu mungkin terhalang jika ada sebab tertentu seperti gila atau belum cukup umur

4.  Semua perkara tersebut telah dinyatakan oleh syarak dengan jelas.

 


5.

PEMBAHAGIAN PEMILIKAN
  a.  PEMILIKAN SEMPURNA (al-Milk Tam)

Al-Milk Tam ialah keadaan apabila seseorang memiliki harta dan sekaligus memanfaatkan harta tersebut.


Keistimewaan pemilikan sempurna ialah:  
1.  Hak pemilikan harta tersebut tidak terhad untuk masa tertentu. Ia tidak terikat dengan masa dan tempat. Ia kekal selagi masih wujud dan akan terhapus jika benda itu sudah hapus, berpindah milik atau tuanpunya meninggal.

2.  Pemilik harta mempunyai hak menggunakan, mengambil kesempatan dan peluang serta membuat kira bicara terhadap harta miliknya. Contohnya nak jual, sewa, beri pada orang.

3.  Pemilik harta tidak dikenakan sebarang gantirugi jika harta tersebut dirosakkannya.

Sebab-sebab pemilikan sempurna:  
1.  Penguasaan ke atas harta yang harus

2.  Akad (kontrad) pindah milik

3.  Pewarisan

4.  Hasil dari pengembangan harta yang dimiliki

5.  Syu’fah.b.  PEMILIKAN TIDAK SEMPURNA (al-Milk Naqis)

“Harta yang dimiliki oelh seseorang sedangkan dia tidak memiliki manfaat harta tersebut atau dia tidak memiliki harta tersebut tetapi memiliki manfaatnya sahaja.”

Ia terbahagi kepada 3 iaitu:

1.  Pemilikan harta sahaja (al-milk ain)
2.  Pemilikan manfaat sahaja (al-milk manfaat)
3.  Hak memanfaatkan mata benda (hak irtifa’ al-ain)

a.  Al-milk ain
Iaitu apabila seseorang itu memiliki harta tetapi tidak memanfaatkannya.  Lazimmya pemilik harta adalah bersifat kekal manakala pemilikan manfaat adalah bersifat sementara.

b.  Pemilikan manfaat
Hak menggunakan manfaat secara peribadi iaitu apabila harta yang ditetapkan penggunaan manfaatnya untuk seseorang.

Sebab-sebab pemilikan manfaat:  
1.                  sewaan
2.                  pinjaman
3.                  wakaf dan wasiat
4.                  Ia tidak boleh diwarisi
5.                  Ia terikat dengan masa, tempat dan keadaan
6.                  Harta itu mesti diserahkan kepada pemilik manfaat
7.                  Segala perbelanjaan berkaitan harta yang dimanfaatkan hendaklah ditanggung oleh pemilik manfaat
8.                  Hendaklah dikembalikan kepada pemilik harta jika telah tamat tempoh


Tamat tempoh pemilikan manfaat

1.                  Jika orang yang mendapat manfaat meninggal
2.                  Jika orang memiliki harta meninggal
3.                  Masa menggunakan manfaat tersebut telah habis
4.                  Jika harta itu rosak atau musnah


c.  HAQ IRTIFA' AL-AIN

Hak yang berhubung dengan penggunaan kemudahan-kemudahan seperti hak penyiraman tanaman, tali air, pengaliran air melalui tanah orang lain, melalui tanah orang lain, jalan lalu lintas, mempertinggikan bangunan dan sebagainya.

Beberapa perkara berkaitan dengan hak irtifaq ialah:  

1.                  Hak untuk mendapatkan air untuk manusia dan binatang
2.                  Hak saluran menerusi paip
3.                  Hak lalulalang di atas tanah
4.                  Hak berjiran
5.                  Hak meninggikan bumbung rumah
6.                  dan lain-lain.


Ciri-ciri
1.                  Ia tidak mempunyai batas waktu, tidak lupus kecuali demi kepentingan umum
2.                  Boleh dipindahkan milik daripada seorang kepada orang lain
3.                  Boleh dipusakai
4.                  Berlaku hanya ke atas harta tak alih.
5.                  Tidak terbatal walaupun dibuat oleh tuan punya harta
6.                  Hak ini tidak menghalang tuan punya harta menikmati faedah daripada hata miliknya


Sebab-sebab haq irtifa’ al-ain:  
1.     Dua pihak yang berjiran boleh menetapkan hak irtifaq ke atas salah satu pihak yang lain

2.     Haq irtifaq berlaku ke atas harta awam seperti sungai dan jalanraya

3.     Haq irtifaq wujud dengan sebab penerokaan tanah ihyat al-mawat. Contohnya x telah membuka tanah dan membuat saluran melaui y, y ketika itu belum teroka tanah, kemudian bila y teroka tanah, maka hak pengaliran air terus kekal.

4.     Haq irtifaq wujud sebab orang yang menerima haq telah menikmati faedah daripada harta tak alih beberapa lama tanpa diketahui mengapa hak itu wujud.

5.     Haq milik ini berlaku pada harta milik khusus atau milik bersama di antara beberapa pihak dengan sebab hak tersebut telah disyartkan dalam kontrak jualbeli.

 

6.

JENIS-JENIS HAK MILIK
 

Konsep pemilikan dalam Islam adalah terbatas.Khaf telah mengemukakan 3 perkara:
·        Hak milik hanyalah terhadap penggunaan dan bukannya kepunyaan
·        Jika harta itu tidak digunakan, maka hak kepunyaan akan hilang. Contohnya tanah yang tidak diusahakan
·        Pemilik hanya terhad kepada sepanjang hayat pemilik, jika meninggal, harta tersebut akan berpindah ke tangan  orang lain
·        Tidak semua harta boleh dimiliki secara individu, ada sesetengahnya menjadi hak milik orang ramai.

      1.                  Hak milik individu
      2.                  Hak milik awam
      3.                  Hak milik negara

 


7.

BAGAIMANA MEMPEROLEHI HAK MILIK
 
Bekerja/Sumbangan tenaga secara langsung
Pengsyariatan – Pesaka, nafkah, zakat
Pertukaran hak milik melalui transaksi – jualbeli, pajak gadai
Sumbangan perseorangan, badan-badan tertentu, masyarakat, kerajaan

 

8.

BAGAIMANA MEMBELANJA HAK MILIK
 
Wajib – belanja diri, zakat, nafkah
Sunat – sedekah
Tidak boros, membazir, kedekut
Sederhana
Halal
Tidak menunjuk-nunjuk, riak, ujub

 


9.

KESIMPULAN
   
 

Kembali ke:  CITU  *    Halaman Utama   *  Halaman Pendidikan   *    Sila Lihat Bab-04